บริการรับส่งสินค้าแบบถึงบ้าน


Door to Door Service คือบริการรับส่งสินค้า ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า โดยมีการจัดการไปรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า และจัดการเอกสารให้ทุกอย่าง ตลอดจนการเดินพิธิการศุลกากรที่ท่าเรือและจะดำเนินการผ่านพิธีการขาเข้า นำสินค้าไปส่งยังสถานที่ปลายทางที่ลูกค้าได้กำหนดไว้

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
1. ต้นทุนค่าขนส่งที่แน่นอน
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริการแบบ One Stop Service
3. สะดวก และรวดเร็ว
4. ลดขั้นตอนในการดำเนินงานของลูกค้า